CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xưởng cơ điện
human
  • Ch?c v? CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • NGY SINH 305658000
  • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
  • Ch?c v? PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • NGY SINH 305658000
  • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh