CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC
human
 • Ch?c v? CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGY SINH 305658000
 • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Ch?c v? THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGY SINH 305658000
 • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Ch?c v? PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGY SINH 305658000
 • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Ch?c v? CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGY SINH 305658000
 • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh