CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị
human
  • Ch?c v? THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • NGY SINH 305658000
  • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
  • Ch?c v? CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • NGY SINH 305658000
  • TRNH ?? Thạc sĩ quản trị kinh doanh