Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
human
 • Chức vụ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGÀY SINH 305658000
 • TRÌNH ĐỘ Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Chức vụ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGÀY SINH 305658000
 • TRÌNH ĐỘ Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Chức vụ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGÀY SINH 305658000
 • TRÌNH ĐỘ Thạc sĩ quản trị kinh doanh
human
 • Chức vụ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • NGÀY SINH 305658000
 • TRÌNH ĐỘ Thạc sĩ quản trị kinh doanh