Ngói màn chữ thọ


Ngói mắt rồng


Ngói mũi hài


Ngói mũi hài lớn


Ngói vảy cá nhỏ


Ngói vảy cá lớn


Ngói nóc tiểu


Ngói nóc lớn


Gạch đinh


Gạch đồng tiền


Gạch 04 lỗ


Ngói 22


Ngói màu vẩy cá VC004


Ngói màu vảy cá VC003


Ngói màu vảy cá VC002


Ngói màu vảy cá VC001


Ngói màu MN12


Ngói màu MN11


Ngói MN10


Ngói MN09